Historie, artiklar

Litt om Vik-garden i Syvde; klyngetun, Hauane og Pål-Jakobs-hauane

Jostein Nordvik  har skrive ein liten artikkel om dette, og sett litt nærare på utskiftinga og korleis klyngetunet var innteikna på utskiftingskartet i 1870. På kartet kan vi m.a. sjå at nokre av gardsbruka alt var i gang med å flytte bygningar ut frå fellestunet, Under utskiftinga vart jorda der klyngetunet låg, fordelt til dei gardsbruka som vart tildelte dei jordteigane som låg inntil gamletunet, og dei andre bruka måtte flytte våningshus og driftsbygningar ut til nye gardstun.

Klikk her og les artikkelen! 

JN

Husmannsplassar nord for Vike-elva i Syvde 

Jordbruk og matproduksjon stod sentralt i bygdene våre gjennom mange år, men ikkje alle hadde same tilgang til å nytte jordbrukseigedomar.  Svært mange av gardbrukarane på 1800-talet eigde ikkje jorda dei brukte. Dei var leiglendingar eller bygselmenn, og også i våre bygder var nokre husmenn, som fekk leigekontrakter eller «plassesedlar» på mindre delar av gardsbruk. Gardsbruka var på 1700- og 1800-talet delte i mange mindre teigar, og ein plassemann kunne få bruke ein eller fleire teigar etter avtale. Oftast betalte dei fyrst ein eingangssum, og så ei mindre årleg avgift til eigaren av jorda.

I 2019 skreiv Jostein Nordvik ein artikkel om tre slike «plassar» som låg på nordsida av Vike-elva, eller Storelva, som vi også kalla henne. Artikkelen vart publisert i tidsskriftet Fotefar i 2021.
I ettertid kom ein over fleire kjelder med opplysningar om desse bruka, så i 2023 vart artikkelen noko omarbeidd, og han er her tilgjengeleg i PDF-format, som kan lesast på skjerm eller skrivast ut.

Klikk her!

JN

 Kyrkjebygningane i Syvde 

I 2010/2011 laga Elin og Jostein Nordvik ein foldar om Syvde kyrkje. Materialet som vart samla til dette arbeidet, vart seinare utvida til ein litt større artikkel om kyrkjebygga i Syvde frå Olavskyrkja til dagens kyrkjebygg i Vik. Artikkelen er tilgjengeleg her i PDF-format.

Klikk her og les.

JN


There ain’t no Cure … eller?

Jostein Nordvik har skrive eit lite stykke om utvandring og heimlengt, opphavleg skrive på engelsk, om og for Amerika-utvandrarar frå Vik i Syvde.
Stykket er her i PDF-format.
Klikk og  les.

JN

«Deplen» og «Kristi-Olga-huset» i Syvde

Dette er eit lite stykke om m.a. eit hus og nokre personar som hadde eit forhold til huset, som i dag står i sentrum i Syvde. Huset har stått i Syvde i over 100 år, med ein avstikkar til Urke.
Klikk og les!

JN

Bryllaupssamling på Ystebakkane i Syvde 1912

I «Syvdesamlinga» etter Fotograf Storegjerde, ligg det eit foto ( FAKf-0009.00170 ) frå eit ekte jonsokbryllaup i Syvde i 1912. Jostein Nordvik laga i 2016 eit såkalla namnekart med nummerering av personane, og ei namneliste og ein omtale av dei personane vi meiner å vite noko om, men ikkje alle er kjende, og tilleggsopplysningar og rettingar kan sendast til Jostein Nordvik, jostno@gmail.com .

Klikk og les artikkelen! 

JN

Sogelaga i Vanylven